Základní typografické pojmy: Co byste měli vědět o písmu

Ve třetím díle seriálu o základech typografie, který jsme připravili na základě publikace Roberta Janáka se budeme věnovat písmu a základním termínům, které s ním souvisejí.

Písmo – základní pojmy

čtverčík (quad-width) – v sazbě označuje velikost odvo­zenou od kuželky písma, označuje se zkratkou em velikost čtverčíku 12 bodů = velikost písma 12 bodů

Litera
Litera

kuželka (font size) – výška písma, resp. jedná se o výšku definovanou ve fontu, kde akcenty mohou přesa­hovat kuželku. S tím souvisí pře­krývání akcentů s dolními dotahy při nulovém řádkovém prokladu.

kuželka = stupeň písma (užívá se pro označení velikosti písma) = čtverčík (jednotka „em“)

střední výška (x-height) – výška malého písmene „x“, označuje výšku od účaří (5) po střední dotažnici (4). Používá se zejména při optickém srovnávaní pís­ma, např. při nahrazování písem chybějících v ope­račním systému (např. PANOSSE system).

střední výška = délková jednotka „ex size“

Písmová osnova fontu Georgia: 1 – akcentová dotažnice (ac-cent line), 2 – horní dotažnice (ascender line), 3 – verzálková dotaž-nice (cap line), 4 – střední dotažnice (meanline), 5 – účaří (baseline), 6 – dolní dotažnice (descender line), 7 – okraj kuželky (TypoAscen­der), 8 – přetah (overshoot).

písmo, resp. počítačové písmo (font) – ucelená znaková sada, může obsahovat latinku, azbuku, řecké, arabské, hebrejské písmo atd.

rodina písem (font-family) – sdružuje řezy písma, je navržená jako ucelený soubor písem, které vychází z rozměru jedné písmové osnovy

řez písma (typeface, font-style) – ucelená sada znaků například základní řez (Normal, Regular, Plain, Roman), kurzíva (Italic, Cursive, Slanted), tučné (Bold). Další řezy jako polotučné písmo (Semibold, Demibold) rozšiřují nabídku v tučnosti (Light, Thin, Bold, Heavy, Black…) nebo v šířce znaků (Condensed, Compressed, Narrow, Wide, Large, Expanded…)

Znaky abeced
Znaky abeced

U vícejazyčných textů je sazba písmem Times New Roman (Open-type font) velmi snadná. Už Word 2000 umí přepnutím klávesnice využít celou sadu Unicode. V ukázce vidíme znaky abeced (zleva) latinka, azbuka, řecké, hebrejské a arabské písmo.

Písmo Myriad
Písmo Myriad

Mezi rozsáhlé rodiny písem patří Myriad navržen a zdigitalizován pro společnost Adobe týmem založeným v roce 1992 Fred Brady, Robert Slimbach, Sumner Stone and Carol Twombly a další. V ukázce jsou zobrazeny znaky “ae” ve 20 řezech, které jsou kombinacemi různé tučnosti a šířky znaků v základním a kurzívním řezu.

klasifikace písem – dělení fontů do určitých skupin, například písma proporcionální a neproporcionální nebo patková a bezpatková nebo antikvová a kurzívní, dále pak volně kreslená a symboly. Určité vlastnosti písem jsou typické pro určité historické období (renesanční, přechodová, klasicistní antikva). V počítačovém světě existují klasifikace podle IBM (10 skupin, 3–8 podskupin), Panose (10 parametrů, min. 16 variant) a Windows (6 skupin dále tříděných podle metriky, znakových sad…)

patkové písmo (serif font) – patky vznikly jako přirozené zakončení tahu. Jejich tvar se měnil s materiálem, který byl dostupný (kámen, pergamen, papír).

bezpatkové písmo (sans serif font) – vznik dnes velmi široké skupiny písem provázelo zjednodušování tvarů a konců tahů znaků již v 19. století. K dalšímu rozmachu došlo ve 20. letech 20. století v období funkcionalismu.

Bezpatkové písmo
Bezpatkové písmo

Mezi bezpatková písma patří Futura navržená typografem Paulem Rennerem mezi léty 1927 a 1930.

Patkové písmo
Patkové písmo

Patková písma reprezentuje Garamond, který navrhl rytec a kovolijec Claude Garamont v 1. polovině 16. století. Od roku 1989 byla započata digitalizace pro společnost Adobe Robertem Granjonem a pak Robertem Slimbachem.

minusky (small caps) – písmena malé abecedy; latinsky minuskule

verzálky (caps) – písmena velké abecedy, latinsky majuscule

stupeň písma (font-size) – velikost kuželky písma, udává e v bodech. Při klasické sazbě měly znakové sady jen několik velikostí: briliant – 3 body, diamant (půlpetit) – 4 body, perl – 5 bodů, monpareil (půlcicero) 6 bodů, kolonel – 7 bodů, petit – 8 bodů, borgis – 9 bodů, garmond (korpus) – 10 bodů, breviář (descendian) – 11 bodů, cicero – 12 bodů, střední – 14 bodů, tercie – 16 bodů, parangon – 18 bodů, text – 20 bodů, dvoucicero – 24 bodů.

typografický bod (point) – jednotka délky v sazbě textů, označuje se zkratkou pt.

stupeň písma petit = 8 pt, v sazbě petitem 1 em = 8 pt

1 typografický bod = 0,3759 mm (označovaný též jako Didotův bod, užívaný v Evropě mimo Anglii a Švýcarsko) 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm

1 bod Pica = 0,351 mm (systém používaný v angloame-rických zemích) 12 bodů = 1 pica = 4,23 mm

Srovnání výšek u minusek a verzálek na písmové osnově. Velikost písma je rozděleno do tisícin em. Na obrázcích je font Minion Pro, kde od účaří (5) na vršek kuželky (7) je 0,727 em a dolů (6) 0,273 em.

Minusky
Minusky
Verzálky
Verzálky

vyznačování textu – odlišení části textu v odstavci zpravi-dla jiným řezem písma

kurzíva (cursive) – označení písem s nakloněnými tahy určeno k vyznačování textu, společným znakem je tendence psát písmena jedním tahem, jejich tvary jsou kresebnější a jsou podobné psanému písmu.

nakloněné písmo (oblique) – pokud rodina písem nemá požadovaný řez, program ho může vytvořit

polotučné písmo (semibold, demibold) – řez písma s mírně ztučnělými tahy určeno k vyznačování textu.

kapitálky (capitals) – mohou tvořit samostatný řez nebo být součástí znakové sady a nebo si je program vytvoří 70–90% zmenšením verzálek (dle nastavení programu). Správnou velikostí má být střední výška písma (x-height), kterou nelze obecně stanovit jako procenta zmenšení. Kapitálky musí mít zachovanou stejnou šířku tahů (duktus) jako verzálky a minusky. Jsou určeny k vyznačování textu.

Bílé (nepotištěné) plochy výrazně ovlivňují čitelnost. prostrkání písmen (letter-space) – zvětšování mezery mezi písmeny (ve zlomcích em nebo v procentech) kerningové páry (kerning) – definování minimální mezerymezi znaky. Uvádí se pro nejběžnější kombinace dvou znaků, proto se někdy mluví o kerningových párech

řádkový proklad (leading, line-height) – mezera mezi řádky; zpravidla se volí proklad o velikosti 120 % výšky kuželky: písmo 9 bodů → řádkový proklad 10,8 bodů

Vzhled řádků s prokladem 120 % výšky kuželky
Vzhled řádků s prokladem 120 % výšky kuželky
Slévání znaků
Slévání znaků

U odstavce bez prokladu řádku dochází ke slévání dolních dotahů s akcenty verzálek. Na ukázce vidíte písmo Minion Pro. U každého počítačového písma je míra překrytí odlišná. V případě Verdany se písmo dotýká i při 20% prokladu.

Seriál byl vytvořen dle publikace Roberta Janáka Jak zpracovávat text při tvorbě posterů a prezentačních materiálů.

4 komentáře u „Základní typografické pojmy: Co byste měli vědět o písmu“

 1. Když budu mít text psaný psacím strojem, jak z toho vypočítám velikost písma a proklad řádků?
  Pokud ve Wordu nastavím výšku řádku menší než 1, v některých případech se „schovají“ akcenty. Je možné nějak Word „donutit“, aby oba řádky zobrazil přes sebe?

  Odpovědět
  • Dobrý den,
   řádkování stačí nastavit v panelu Vlastnosti nebo stylu na Automatické. Scribus nastaví minimální řádkování, u kterého nebude docházet k překryvu znaků a text se bude dobře číst.
   Na otázku týkající se Wordu zkuste prostudovat nápovědu programu a nebo nějaké fórum.

   Odpovědět

Napsat komentář