Scribus.cz

SEO PowerSuite


Základy typografie: Členění a rytmus textu

Členění a rytmus I

Seriál byl vytvořen dle publikace Roberta Janáka Jak zpracovávat text při tvorbě posterů a prezentačních materiálů. Ve čtvrtém díle typografického seriálu bude řeč o členění textu. Členění textu vytváří určitý rytmus. Rytmus je obsažen v každém slovu (prostrkání písmen a kerningové páry), každém řádku (velikosti mezer mezi slovy), v každém odstavci (řádkový proklad), v každém sloupci.

Mezery mají velký význam

Mezery mají velký význam

1 První řádek prvního odstavce nepotřebuje odsazení. 2 Poslední řádek odstavce nesmí být kratší než odsazení prvního řádku následujícího odstavce. 3 Poslední řádek by neměl být na plnou šířku odstavce. 4 U velkých mezer snad-no vzniknou řeky. Jde o rušivé mezery v řádcích pod sebou. Sazba do bloku: V prvním odstavci se objevují mezislovní mezery téměř v pravidelné šířce a vytváří tím potřebný rytmus. Pro srovnání uvádím, že běžná mezislovní mezera základního řezu zde použitého fontu „Minion Pro“ má šířku 1⁄3 em. Mezery v druhém odstavci tvoří příliš nevyváženou plochu textového bloku; každý řádek má mezery v jiné šířce. Mezery třetího odstavce jsou již tak velké, že trhají text na řádku a vytváří řeky.

Členění a rytmus II

Každá mezera tvoří kontrast v písmu, dává textu rytmus a napětí. K rozdělení stránky na určité části lze přirozeně pomocí mezer mezi jednotlivými textovými celky. Koživení sazby lze použít linek, buletek a dalších jednoduchých tvarů.

Použití horizontálních linek může být předdefinováno v nastavení stylu odstavce. Buletka může být předdefinována u „nečíslovaného seznamu“. Tvar a tučnost buletky pak závisí na použitém fontu.

Číslovaný seznam

Číslovaný seznam

  1. Linka pod textem nesmí protínat písmo.
  2. Za číslem musí následovat tečka. Zápis „1)“ by byl nesprávný.
  3. První řádek odstavce pod seznamem nesmí být odsazen, jinak by sazba byla matoucí.

V sazbě číslovaného seznamu se velikost předsazení čísla či písmene změní před každou položkou podle šířky těch nejširších ze znaků. Pokud je sazba s vícecifernými čísly, je možné odsadit čísla doprava jako v ukázce.

Členění a rytmus III

Velikost běžné mezislovní mezery je definována ve fontu. Pohybuje se mezi hodnotami 1/4 a 1/3 čtverčíku.

Mezery

Mezery

Šířka běžné mezery u písma Verdana je 1/3 čtverčíku (em). Toto písmo je oblíbené pro svou vyjímečnou čitelnost v malých velikostech. Díky větší střední výšce písma jsou dobře čitelné minusky. Navíc je velikost písma úmyslně zkreslena výrazně zmenšenou kuželkou, která dosahuje jen k horní dotažnici. Tato odchylka tvoří asi 1/⁄5 (20 %) z deklarované velikosti písma.

Proklad řádku

Proklad řádku

Při 120% řádkovém prokladu u písma Verdana se znaky slévají, proto je nutné volit proklad vyšší.

Šířka běžné mezery u písma Myriad Pro je 1/4 čtverčíku (em).

Šířka běžné mezery u písma Myriad Pro je 1/4 čtverčíku (em).

Členění a rytmus V

Rozdělení stránky na jednotlivé sazební obrazce musí sledovat významové celky. Proto v této fázi tvorby posteru musí mít text propracovanou strukturu, aby se s ním dalo graficky pracovat.

Podle barvy zvoleného řezu písma, resp. jeho tučnosti, je velmi ovlivněna čitelnost. Na tučném řezu je velmi vidět špatný a tedy nevyrovnaný kerning. Čím je písmo tučnější, tím se stává hůře čitelné.

Prostrkáním písmen se snižuje kontrast textu vůči pozadí, a paradoxně na sebe text upoutává větší pozornost. Zvýšená pozornost se projeví na tu část textu, kde dochází k porušení rytmu volnějšími mezerami mezi písmeny. Různých zákonitostí naleznete určitě více, pokud se budete řídit citem.

Řádkový rejstřík

Řádkový rejstřík

Řádkový rejstřík znamená, že účaří u běžného odstavcového textu bude ve všech sloupcích na stránce ve stejné výšce. Porušení řádkového rejstříku je velkou chybou i v sazbě novin.

Informace o příspěvku

Vydáno
2. ledna 2010

Autor
redakce

Rubrika

Chcete se vyjádřit?

Pokud chcete článek komentovat, přihlaste se, prosím.